Anunt - decembrie 2012

România

Judeţul Sibiu
Primaria comunei Sura Mica
Nr. 3870/11.12.2012

A N U N Ţ

In baza art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostiinta publica faptul ca in temeiul art.36 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Sura Mica adoptat prin Hotararea nr.91/22.11.2012, al art.39, al.1 si 3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, consilierii Consiliului Local al comunei Sura Mica sunt convocati de către Primarul comunei Şura Mică in sedinta ordinară publică din data de 17 DECEMBRIE 2012, orele 15°°, la sediul Consiliului Local, cu urmatorul proiect al
 
ORDINII DE ZI:

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare.

2. Proiect de hotărâre, privind alegerea preşedintelui de sedinţă pentru lunile decembrie 2012, ianuarie, februarie 2012

3. Proiect de hotărâre, iniţiat de Primar, privind rectificarea bugetului local al comunei Şura Mică trimestrul IV anul 2012,
Raportor: Miuţă Rodica
Temei legal: Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

4. Proiect de hotărâre, iniţiat de Primar, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
Raportor: Boadă Mihai
Temei legal: Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

5. Proiect de hotărâre, iniţiat de Primar, privind aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale prevăzute la art.250 alin (1) pct.9 si art.257 lit.1), din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, pentru societăţile care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parcului Industrial situat  în raza administrativă a comunei Sura Mica.
Raportor: Boadă Mihai
Temei legal: Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, cu modificările şi completările ulterioare,
6. DiversePersoanele fizice, institutiile publice sau asociatiile legal constituite vor putea depune la sediul Consiliului local, la secretarul comunei, doamna Păun Florina Monica, in scris, pana pe data 13.12.2012 propunerile, sugestiile si opiniile cu privire la proiectele de acte normative propuse spre analiza, dezbatere si aprobare Consiliului local pentru sedinta de mai sus.
Totodata, persoanele interesate pot participa si a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi la sedintele Consiliului local, care sunt publice, punctele de vedere exprimare avand valoare de recomandare.
Adoptarea hotararilor tine de competenta exclusiva a Consiliului local Şura Mică.
Primar, Secretar,
Joarză Cornel Păun Florina Monica

Stiri si evenimente locale

Lista informaţiilor de interes...

art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ... pentru detalii...

Citeste tot articolul...

Informatii indicatori - Primaria...

Va prezentam informatii despre Indicatorii de Venituri si Cheltuieli la data de 30.06.2017- Primariei...

Citeste tot articolul...

Anunt terenuri expropiate...

  JUDEŢUL SIBIU - COMUNA ŞURA MICĂNR. 3624/15.11.2012 ÎN ATENŢIA PROPRIETARILOR DE TERENURI...

Citeste tot articolul...

Anunt transfer la cerere

ROMÂNIAJUDEŢUL SIBIUPRIMĂRIA COMUNEI ŞURA MICĂStr. Principală nr. 103, tel. 0269/ 577101, fax....

Citeste tot articolul...

Cereri despagubiri teren...

ROMÂNIAJUDEŢUL SIBIUPRIMĂRIA COMUNEI ŞURA MICĂStr. Principală nr. 103, tel. 0269/ 577101, fax....

Citeste tot articolul...