Hotararile Consiliului Local - 2016

 • icon-pdf Hotararea Nr.53 - privind alegerea preşedintelui şedinţei extraordinare a Consiliului local Şura Mică din 01 iulie 2016

 • icon-pdf Hotararea Nr.52 - privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

 • icon-pdf Hotararea Nr.51 - privind alegerea viceprimarului comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.50 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

 • icon-pdf Hotararea Nr.49 - privind constituirea consiliului local al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.48 - privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de  05 iunie 2016

 • icon-pdf Hotararea Nr.47 - privind alegerea comisiei de validare

 • icon-pdf Hotararea Nr.46 - privind modificarea Hotararii nr. 37./2016 privind avizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, P.U.Z. ,,Construire locuinţe unifamiliale P+M, împrejmuire teren si bransamente utilitati” pentru terenul situat în extravilanul localităţii Şura Mică, zona nord-estică, proprietatea d-lui Ioniţă Viorel şi alţii

 • icon-pdf Hotararea Nr.45 - privind înscrierea provizorie a imobilului, teren categoria de folosinta neproductiv ,,taluz Calea Viilor” în evidenţele de publicitate imobiliară, în favoarea domeniului public al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.44 - privind alegerea preşedintelui şedinţei extraordinare a Consiliului local Şura Mică din 19 mai 2016

 • icon-pdf Hotararea Nr.43 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu in suprafata de 20 mp, situat in fata imobilului din localitatea Sura Mica, strada Calea Viilor nr.40, judetul Sibiu, apartinad domeniului public al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.42 - privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă 2015-2020, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu

 • icon-pdf Hotararea Nr.41 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare taluzuri Calea Viilor, comuna Şura Mică, judetul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.40 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 28 aprilie 2016

 • icon-pdf Hotararea Nr.18 - privind modificarea Hotărârii nr. 128/2015 privind reglementarea circulaţiei animalelor pe drumurile publice din comuna Sura Mica

 • icon-pdf Hotararea Nr.17 - privind aprobarea listei de preţuri pentru valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Şura Mică în anul 2016

 • icon-pdf Hotararea Nr.16 - privind aprobarea Convenţiei de acordare de servicii de asistenţă socială cu Fundaţia Eco Socială Kinderbauernhof – Centru rural de zi Rusciori pentru anul 2016

 • icon-pdf Hotararea Nr.15 - privind aprobarea bugetului local al comunei Sura Mică pe anul 2016

 • icon-pdf Hotararea Nr.14 - privind alegerea preşedintelui şedinţei extraordinare a Consiliului local Şura Mică din 28 ianuarie 2016

 • icon-pdf Hotararea Nr.13 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli privind exploatarea si administrarea fondului forestier proprietatea publică a comunei Sura Mică pentru anul 2016

 • icon-pdf Hotararea Nr.12 - privind aprobarea decontului de venituri şi cheltuieli privind exploatarea si administrarea fondului forestier proprietatea publică a comunei Sura Mică pe anul 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.11 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Execuţie de reţele canalizare cu staţie de epurare şi reţele de alimentare cu apă în satul Rusciori, comuna Sura Mica, Judetul Sibiu” si aprobarea actului aditional la contractul de lucrări nr. 4004 / 04.12.2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.10 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local aferent anului 2016 care urmează sa fie executate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

 • icon-pdf Hotararea Nr.9 - privind aprobarea statului de funcţii si organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Şura Mică, al serviciilor publice de interes local organizate la nivel de compartiment si din activitatea de cultură

 • icon-pdf Hotararea Nr.8 - privind atribuirea denumirii strada ,,Aleea Brazilor” unei străzi nou create în satul Şura Mică, comuna Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.7 - privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind modificarea pretului la apă potabilă, respectiv tariful de canalizare-epurare, in comuna Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.6 - privind mandatarea viceprimarului cu atribuţii de primar al comunei Şura Mică în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO SIBIU

 • icon-pdf Hotararea Nr.5 - privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, P.U.Z. pentru terenul situat in extravilanul localităţii Rusciori, zona estică, în vederea constituirii unui trup intravilan pentru ,,Construire ansamblu de locuinţe unifamiliale, împrejmuire si anexe gospodăreşti”, proprietatea d-lui Troancă Daniel şi alţii

 • icon-pdf Hotararea Nr.4 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Şura Mică S.A. pentru anul 2016

 • icon-pdf Hotararea Nr.3 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 21 ianuarie 2016

 • icon-pdf Hotararea Nr.2 - privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local aferent anilor precedenţi, a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.1 - privind alegerea preşedintelui şedinţei deîndată a Consiliului local Şura Mică din 8 ianuarie 2016