Hotararile Consiliului Local - 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.140 - privind aprobarea dezmembrării unui teren din intravilanul  satului  Şura Mică, domeniu privat al comunei Şura Mică in 49 de corpuri funciare

 • icon-pdf Hotararea Nr.139 - privind aprobarea unor măsuri de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.138 - privind aprobarea facilitatilor de anulare a majorarilor de intarziere în cota de 30% aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 30.09.2015 inclusiv, si a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015 inclusiv, stinse pana la aceasta data, constand in creante de natura fiscala datorate de contribuabilii de pe raza administrativ teritoriala a Comunei Sura Mica

 • icon-pdf Hotararea Nr.137 - privind alegerea preşedintelui şedinţei extraordinare a Consiliului local Şura Mică din 21 decembrie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.136 - privind aprobarea documenţatiei Plan Urbanistic de Detaliu ,,Construire Secţie de Producţie – cofetărie si patiserie P+E”, investitor S.C. PAN FOOD S.R.L.

 • icon-pdf Hotararea Nr.135 - privind aprobarea burselor de ajutor social pentru anul şcolar 2015/2016 – semestrul I, pentru elevii Şcolii Gimnaziale Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.134 - privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul IV – decembrie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.133 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 15 decembrie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.132 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentaţiei tehnice de executie pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare parcare Şcoala cu clasele I-IV din localitatea Şura Mică, judetul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.131 - privind informaţiile de interes public

 • icon-pdf Hotararea Nr.130 - privind modificarea poziţiei nr.10 din anexa la Hotărârea nr. 43/2015 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şura Mică, atestat prin H.G. nr. 978/2002 anexa nr. 58, cu imobile terenuri cu destinaţia de străzi din intravilanul comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.129 - privind înscrierea provizorie a imobilului ,,drum de exploatare agricolă” în evidenţele de publicitate imobiliară, în favoarea domeniului public al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.128 - privind reglementarea circulaţiei animalelor pe drumurile publice din comuna Sura Mica

 • icon-pdf Hotararea Nr.127 - privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul Primăriei comunei Sura Mica

 • icon-pdf Hotararea Nr.126 - privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul IV(2) – noiembrie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.125 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 26 noiembrie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.124 - privind înfiinţarea a două posturi de personal contractual si modificarea Statului de functii si Organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica

 • icon-pdf Hotararea Nr.123 - privind alegerea preşedintelui şedinţei deîndată a Consiliului local Şura Mică din 18 noiembrie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.122 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016

 • icon-pdf Hotararea Nr.121 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţii ,,Extindere Iluminat public Calea Ocnei – Cartier Eden – Cartier Eva, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.120 - privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul IV – noiembrie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.119 - privind alegerea preşedintelui şedinţei extraordinare a Consiliului local Şura Mică din 10 noiembrie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.118 - privind avizarea propunerii atribuirii denumirii ,,Aleea Brazilor” unei străzi nou create în comuna Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.117 - privind aprobarea plăţii unei contribuţii către Asociaţia Ţara Secaşelor Alba- Sibiu în vederea finalizării rogramului de finanţare al GAL pentru perioada 2007-2013 şi pentru iniţierea procedurilor de elaborare şi implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL aferentă perioadei 2014-2020

 • icon-pdf Hotararea Nr.116 - privind revocarea art.2 din Hotărârea Consiliului local nr. 106/2015 privind prelungirea duratei dreptului de folosinţă asupra locuintelor sociale pentru persoanele îndreptăţite

 • icon-pdf Hotararea Nr.115 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.114 - privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica

 • icon-pdf Hotararea Nr.113 - privind însuşirea documentaţiei de evaluare si reevaluare a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.112 - privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul IV – octombrie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.111 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 29 octombrie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.110 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare trotuare Calea Ocnei – Cartier Eden – Cartier Eva, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.109 - privind rectificarea bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul IV- octombrie 2015 pentru realizarea serviciilor de proiectare ,,Extindere Iluminat public Calea Ocnei-Cartier Eden-Cartier Eva”

 • icon-pdf Hotararea Nr.108 - privind aprobarea comasării a două imobile situate in intravilanul localităţii Şura Mică, în vecinătatea Cartierului Sud-Vest, domeniu privat al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.107 - privind alegerea preşedintelui şedinţei deîndată a Consiliului local Şura Mică din 22 octombrie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.106 - privind prelungirea duratei dreptului de folosinţă asupra locuintelor sociale pentru persoanele îndreptăţite 

 • icon-pdf Hotararea Nr.105 - privind însuşirea inventarului bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Şura Mică la data de 31 august 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.104 - privind alegerea preşedintelui şedinţei extraordinare a Consiliului local Şura Mică din 6 octombrie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.103 - privind aprobarea modificarii suprafetei trupului nr. 15 din Planul de Urbanism General al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.102 - privind avizarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal, P.U.Z. ,,Construire ansamblu de locuinţe unifamiliale, împrejmuire si anexe gospodăreşti” pentru terenul situat in extravilanul localităţii Rusciori, zona estică, proprietatea d-lui Troancă Daniel şi alţii

 • icon-pdf Hotararea Nr.101 - privind aprobarea ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Județul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.100 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentaţiei tehnice de executie pentru ,,Reparaţii la sediul Primăriei comunei Şura Mică, strada Şoseaua Sibiului nr.174”

 • icon-pdf Hotararea Nr.99 - privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul III – septembrie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.98 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 24 septembrie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.97 - privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de 1870 mp din imobilul înscris în CF nr. 104735, nr. top. 3798, păşune, domeniu privat al comunei Şura Mică în vederea realizării unui drum de utilitate publică spre Satul de vacanţă din localitatea Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.96 - privind aprobarea încheierii unor contracte de servicii de asistenţă medicală școlară pentru unităţile şcolare din localităţile Şura Mică si Rusciori

 • icon-pdf Hotararea Nr.95 - privind revocarea H.C.L. Şura Mică nr. 63 / 2015 privind însuşirea valorilor de inventar ale imobilelor reevaluate, proprietate publică a comunei Şura Mică, predate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Asociatia de Apă Sibiu”, în vederea administrării si exploatării de către operatorul regional S.C. APA CANAL S.A.

 • icon-pdf Hotararea Nr.94 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentaţiei tehnice de executie pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare alee parcul central, strada Şoseaua Sibiului din loc. Şura Mică, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.93 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica cu strigare a unui spatiu cu destinaţia de cabinet medical stomatologic situat in localitatea Sura Mica, strada Şoseaua Sibiului nr.174, judetul Sibiu, apartinad domeniului public al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.92 - privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul III – august 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.91 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 27 august 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.90 - privind aprobarea cesiunii contractului de închiriere nr. 2732 / 2011 în favoarea noii societăţi comerciale Montana Medfarm S.R.L.

 • icon-pdf Hotararea Nr.89 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentaţiei tehnice de executie pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare trotuar acces cimitir, localitatea Şura Mică, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.88 - privind trecerea din domeniul public al comunei Şura Mică în domeniul privat al comunei Şura Mică a două imobile – terenuri, situate in intravilanul localităţii Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.87 - privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu, P.U.D. pentru ,,Construire Sediu Firmă şi Hala de Productie”, zona Parcul Industrial Şura Mică, proprietar S.C. CD SENSORIC S.R.L.

 • icon-pdf Hotararea Nr.86 - privind transformarea unor funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica

 • icon-pdf Hotararea Nr.85 - privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Şura Mică pentru anul 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.84 - privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul III - iulie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.83 - privind decontarea cheltuielilor de transport din luna iunie 2015, pentru cadrele didactice care îşi desfaşoară activitatea în cadrul Şcolii Gimnaziale Şura Mică şi care nu dispun de locuinţă pe raza comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.82 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 30 iulie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.81 - privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Şura Mică însuşit prin HCL nr. 45/2002

 • icon-pdf Hotararea Nr.80 - privind alegerea preşedintelui şedinţei deîndată a Consiliului local Şura Mică din 28 iulie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.79 - privind solicitarea menţinerii afectaţiunii de interes public pentru imobilul cu destinaţia de grădiniţă din localitatea Şura Mică, identificat în CF 101913 Şura Mică, nr. top.20, domeniul pubic al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.78 - privind alegerea preşedintelui şedinţei deîndată a Consiliului local Şura Mică din 7 iulie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.77 - privind modificarea art.II din Hotărârea nr. 60/2015 privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 89/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.76 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentaţiei tehnice de executie pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare strada Între Români, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.75 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentaţiei tehnice de executie pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare strada Bisericii, loc. Şura Mică, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.74 - privind aprobarea modificării prețului la apa potabilă respectiv tarifului la canalizare-epurare pentru Comuna Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.73 - privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica

 • icon-pdf Hotararea Nr.72 - privind desemnarea reprezentantului comunei Şura Mică în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Şura Mică S.A.

 • icon-pdf Hotararea Nr.71 - privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şura Mică  pe trimestrul II (2) 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.70 - privind decontarea cheltuielilor de transport din luna mai 2015, pentru cadrele didactice care îşi desfaşoară activitatea în cadrul Şcolii Gimnaziale Şura Mică şi care nu dispun de locuinţă pe raza comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.69 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 25 iunie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.68 - privind atestarea la domeniul public al comunei Şura Mică a unui imobil, din intravilanul satului Şura Mică, în vederea concesionării

 • icon-pdf Hotararea Nr.67 - privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 43/2015 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şura Mică, atestat prin H.G. nr. 978/2002 anexa nr. 58, cu imobile terenuri cu destinaţia de străzi din intravilanul comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.66 - privind aprobarea cuantumului si numărul burselor de ajutor social si burselor de merit pentru anul şcolar 2014/2015 – semestrul II, pentru elevii Şcolii Gimnaziale din comuna Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.65 - privind aprobarea Statului de functii, a numărului de personal si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica, al serviciilor publice de interes local organizate la nivel de compartiment si din activitatea de cultură din comuna Sura Mica, cu data de 1 iunie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.64 - privind înfiinţarea si organizarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor în subordinea Consiliului local al comunei Şura Mica, judetul Sibiu, cu data de 1 iunie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.63 - privind însuşirea valorilor de inventar ale imobilelor reevaluate, proprietate publică a comunei Şura Mică, predate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Asociatia de Apă Sibiu”, în vederea administrării si exploatării de către operatorul regional S.C. APA CANAL S.A.

 • icon-pdf Hotararea Nr.62 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţii ,,Extindere retea canalizare ape menajere Şoseaua Sibiului nr. 1-3/2-8, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.61 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare trotuare strada Sportului, de la Sala de Sport la Cartierul Sud-vest comuna Sura Mica, jud Sibiu’’

 • icon-pdf Hotararea Nr.60 - privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local Şura Mică nr. 89/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.59 - privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul II 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.58 - privind decontarea cheltuielilor de transport din luna aprilie 2015, pentru cadrele didactice care îşi desfaşoară activitatea în cadrul Şcolii Gimnaziale Şura Mică şi care nu dispun de locuinţă pe raza comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.57 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 21 mai 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.56 - privind aprobarea modificării prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de apă și canalizare pentru comuna Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.55 - privind desemnarea solicitantului şi acordarea mandatului de reprezentare al comunei Şura Mică  pentru reprezentantul legal al solicitantului în vederea depunerii şi implementării proiectului SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A GAL ŢARA SECAŞELOR (ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU) AFERENTĂ PERIOADEI 2014-2020

 • icon-pdf Hotararea Nr.54 - privind aprobarea aderării comunei Şura Mică la GAL ŢARA SECAŞELOR (ASOCIAŢIA ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU) în vederea participării la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - LEADER

 • icon-pdf Hotararea Nr.53 - privind aprobarea iniţierii documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, P.U.D. ,,Construire Cămin Cultural în localitatea Şura Mică, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.52 - privind eşalonarea la plată a obligaţiilor restante la bugetul local, înregistrate de persoana juridică S.C. ALBA S.R.L.

 • icon-pdf Hotararea Nr.51 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publică cu strigare a unui spaţiu cu altă destinatie, în suprafaţă de 103 mp, situat in localitatea Sura Mica, str, Primăverii nr. 1, proprietate privată a comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.50 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a proiectului tehnic de executie pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare strada Poiana, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.49 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a proiectului tehnic de executie pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare strada Teilor, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.48 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a proiectului tehnic de executie pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare strada Calea Viilor, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.47 - privind aprobarea Programului de acţiuni care vor fi realizate în comuna Sura Mica în anul 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.46 - privind decontarea cheltuielilor de transport din luna martie 2015, pentru cadrele didactice care îşi desfaşoară activitatea în cadrul Şcolii Gimnaziale Şura Mică şi care nu dispun de locuinţă pe raza comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.45 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 30 aprilie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.44 - privind aprobarea propunerii de extindere a construcţiei situată în loc Sura Mica, pe terenul proprietate privată a comunei Şura Mică, str Şoseaua Sibiului nr. 121, a indicatorilor tehnico - economici ai investitiei si compensarea ulterioara din chirie a valorii investitiei

 • icon-pdf Hotararea Nr.43 - privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şura Mică, atestat prin H.G. nr. 978/2002 anexa nr. 58, cu imobile terenuri cu destinaţia de străzi din intravilanul comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.42 - privind alegerea preşedintelui şedinţei deîndată a Consiliului local Şura Mică din 7 aprilie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.41 - privind avizarea ”Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activității de operare a stației de sortare Șura Mică, a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie”

 • icon-pdf Hotararea Nr.40 - privind avizarea ”Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 1 Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.39 - privind avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a Staţiei de sortare Şura Mică, a Staţiei de sortare Cisnădie şi a Staţiei de compostare Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.38 - privind avizarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 1 Sibiu

 • icon-pdf Hotararea Nr.37 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a proiectului tehnic de executie pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare strada După Şuri, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.36 - privind revocarea H.C.L. Şura Mică nr. 90/2014 privind dezlipirea unei suprafete de 1076 mp din imobilul înscris in CF 102317 Sura Mică, nr. top. 4052/1/2/16 şi atestarea acestuia la domeniul public al comunei Şura Mică, în vederea concesionării

 • icon-pdf Hotararea Nr.35 - privind aprobarea Planului local de măsuri pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome din comuna Șura Mică, pentru perioada 2015-2020

 • icon-pdf Hotararea Nr.34 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare S.M.U.R.D. Ocna Sibiului

 • icon-pdf Hotararea Nr.33 - privind avizarea Regulamentului Judeţean de Salubrizare

 • icon-pdf Hotararea Nr.32 - privind decontarea cheltuielilor de transport din lunile ianuarie si februarie 2015, pentru cadrele didactice care îşi desfaşoară activitatea în cadrul Şcolii Gimnaziale Şura Mică şi care nu dispun de locuinţă pe raza comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.31 - privind validarea Dispoziţiei Primarului nr. 48 /2015 privind modificarea trimestrialităţii pentru plata hotărârilor judecătoresti

 • icon-pdf Hotararea Nr.30 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 27 martie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.29 - privind rectificarea suprafetei si dezmembrarea imobilului teren de construcţii, aferent Scolii primare din satul Şura Mică nr. 367, în două corpuri funciare distincte, în vederea delimitării Staţiei de pompare apă

 • icon-pdf Hotararea Nr.28 - privind predarea către Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului teren identificat în CF 104733 Şura Mică, nr.top/nr. cad.104733 si asigurarea conditiilor in vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Cămin Cultural in localitatea Şura mică, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.27 - privind aprobarea achiziţionării unui autoturism nou pentru deservirea Primăriei comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.26 - privind amplasarea unor indicatoare rutiere şi înfiinţarea unor treceri de pietoni pe raza comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.25 - privind preluarea dreptului de administrare asupra bunurilor mobile-echipamente de precolectare a deşeurilor – achiziţionate în cadrul Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deşeurilor in judetul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.24 - privind alegerea preşedintelui şedinţei extraordinare a Consiliului local Şura Mică din 5 martie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.23 - privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul de investiţii ,,Alimentare cu apă, retea canalizare si statie de epurare in satul Rusciori, comuna Sura Mica, judetul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.22 - privind aprobarea participarii comunei Sura Mica, in cadrul  ASOCIATIEI TARA SECASELOR ALBA-SIBIU cu Strategia de dezvoltare a Teritoriului la noua programare de finantare aferenta AXEI LEADER din cadrul PNDR 2014-2020

 • icon-pdf Hotararea Nr.21 - privind modificarea cotizatiei aferentă  ASOCIATIEI ŢARA SECAŞELOR ALBA-SIBIU

 • icon-pdf Hotararea Nr.20 - pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale ale Compartimentului de Asistenţă Socială aflat în subordinea Consiliului Local al Comunei Sura Mica pentru anul 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.19 - privind aprobarea colaborării comunei Şura Mică în vederea înfiinţării şi finanţării în comun a S.M.U.R.D. Ocna Sibiului

 • icon-pdf Hotararea Nr.18 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Şura Mică pentru anul 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.17 - privind aprobarea Convenţiei de acordare de servicii de asistenţă socială cu Fundaţia Eco Socială Kinderbauernhof – Centru rural de zi Rusciori

 • icon-pdf Hotararea Nr.16 - privind aprobarea bugetului local al comunei Sura Mică pe anul 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.15 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 10 februarie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.14 - privind aprobarea dezmembrării unui teren intravilan din satul Şura Mică, domeniu public al comunei Şura Mică în patru corpuri funciare distincte în vederea realizării unor obiective de investiţii, cu modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.13 - privind alegerea preşedintelui şedinţei extraordinare a Consiliului local Şura Mică din 3 februarie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.12 - privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a comunei Şura Mică, pentru anul şcolar 2015-2016

 • icon-pdf Hotararea Nr.10 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Şura Mică S.A. pentru anul 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.9 - privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzînd solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială, prin închiriere pentru anul 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.8 - privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul Consiliului Local Şura Mică în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Asociatia de Apa” Sibiu

 • icon-pdf Hotararea Nr.7 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli privind exploatarea si administrarea fondului forestier proprietatea publică a comunei Sura Mică pentru anul 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.6 - privind aprobarea decontului de venituri şi cheltuieli privind exploatarea si administrarea fondului forestier proprietatea publică a comunei Sura Mică pe anul 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.5 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local aferent anului 2015 care urmează sa fie executate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

 • icon-pdf Hotararea Nr.4 - privind aprobarea Statului de functii, numarului de personal si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica, ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică, organizate la nivel de compartimente cat si din activitatea de cultură, începând cu luna ianuarie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.3 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 29 ianuarie 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.2 - privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.1 - privind alegerea preşedintelui şedinţei deîndată a Consiliului local Şura Mică din 9 ianuarie 2015