Hotararile Consiliului Local - 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.92 - privind aprobarea transformării în statul de funcţii al Şcolii Gimnaziale Şura Mică a postului nedidactic de muncitor, în post nedidactic de şofer

 • icon-pdf Hotararea Nr.91 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate pentru  obiectivul de investiţii ,,Construire Cămin Cultural în localitatea Şura Mică, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.90 - privind dezlipirea unei suprafete de 1076 mp din imobilul înscris in CF 102317 Sura Mică, nr. top. 4052/1/2/16 şi atestarea acestuia la domeniul public al comunei Şura Mică, în vederea concesionării

 • icon-pdf Hotararea Nr.89 - privind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale  pentru  anul  fiscal  2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.88 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 18 decembrie 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.87 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Şura Mică  pe trimestrul IV – decembrie 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.86 - privind alegerea preşedintelui şedinţei deîndată a Consiliului local Şura Mică din 11 decembrie 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.85 - privind propunerea de schimbare a destinaţiei unui teren în suprafaţă de 35 mp, aferent Şcolii primare din satul Şura Mică nr. 367

 • icon-pdf Hotararea Nr.84 - privind aprobarea burselor de ajutor social pentru anul şcolar 2014/2015 – semestrul I, pentru elevii Şcolii Gimnaziale Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.83 - privind aprobarea preţurilor pentru masa lemnoasă din partizile de nevoi locale pentru anul 2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.82 - privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu doamna doctor Ciolan Ana, pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului satului Rusciori,  pentru Cabinet de Medicină de Familie

 • icon-pdf Hotararea Nr.81 - privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu doamna doctor Lupuşor Andreea, pentru  utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului satului Rusciori,  pentru Cabinet de Medicină de Familie

 • icon-pdf Hotararea Nr.80 - privind reorganizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului local al comunei Sura Mica

 • icon-pdf Hotararea Nr.79 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 27 noiembrie 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.78 - privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor sociale si a punctajului aferent acestora pentru anii 2014-2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.77 - privind aprobarea schimbului de locuinţe sociale, între locatarul apartamentului nr. 38 din satul Şura Mică nr. 392, persoană singură şi locatarii garsonierei cu nr. 8, familie compusă din 4 membrii

 • icon-pdf Hotararea Nr.76 - privind atribuirea de denumiri pentru străzile din comuna Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.75 - privind revocarea art.1-6 din H.C.L.Şura Mică nr. 62/ 2014 şi adoptarea unei noi hotărâri privind modificarea şi completarea Statutului şi Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU”, modificarea Contractului de Asociere pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.74 - privind aprobarea asigurării cofinanţării pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Construire Şcoală Generală în localitatea Şura Mică, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.73 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,,Construire Şcoală Generală în localitatea Şura Mică, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.72 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul IV 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.71 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 30 octombrie 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.70 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publică cu strigare a unui spaţiu cu altă destinatie, în suprafaţă de 56,70 mp, situat in localitatea Sura Mica, nr. administrativ 416B, proprietate privată a comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.69 - privind dezmembrarea imobilului teren de construcţii, aferent Scolii primare din satul Şura Mică nr. 367, în două corpuri funciare distincte, în vederea delimitării Staţiei de pompare apă

 • icon-pdf Hotararea Nr.68 - privind avizarea propunerilor de atribuire de denumiri de străzi în comuna Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.67 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare drum agricol, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.66 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul III 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.65 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 18 septembrie 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.64 - privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenului înscris in CF nr. 104654, nr. parcelă 870/4/2, din extravilanul localităţii Rusciori, în vederea construirii unei Staţii de Epurare din cadrul obiectivului de investiţii ,,Alimentare cu apă si canalizare a loc. Rusciori

 • icon-pdf Hotararea Nr.63 - privind aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale prevăzute la art.250 alin (1) pct.9 si art.257 lit.1), din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, actualizată, pentru societăţile care îşi desfăşoară activitatea în cadrul parcului industrial situat în raza comunei Şura Mică şi abrogarea HCL nr. 99/ 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.62 - privind modificarea şi completarea Statutului şi Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU”, modificarea Contractului de Asociere pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu” şi avizarea Studiilor de oportunitate privind delegarea gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi delegarea operării instalaţiilor de tratare a deşeurilor municipale

 • icon-pdf Hotararea Nr.61 - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare şi însuşirea caietului de sarcini, a documentaţiei de atribuire si a Raportului de evaluare, pentru două loturi de teren intravilan, categoria de folosinţă teren de construcţii, situate în zona Cartier Sud-Vest  in localitatea Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.60 - privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, P.U.D. ,,Construire Şcoală Generală în Şura Mică, judetul Sibiu” 

 • icon-pdf Hotararea Nr.59 - privind contractarea unei expertize în vederea evaluării şi stabilirii redeventei pentru concesionarea unui teren – lac, domeniu privat al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.58 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 28 august 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.57 - privind atestarea la domeniul public al comunei Şura Mică a unui teren, curti construcţii situat administrativ la nr. 276 I Şura Mică şi revocarea dreptului de folosinţă înscris asupra acestuia

 • icon-pdf Hotararea Nr.56 - privind atestarea la domeniul public al comunei Şura Mică a terenului aferent Staţiei de Epurare, situat în intravilanul satului Şura Mică şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.55 - privind eşalonarea la plată a obligaţiilor restante la bugetul local, rezultate din contractul de concesiune, înregistrate de persoana juridică S.C. SCANDIA ROMANA S.A.

 • icon-pdf Hotararea Nr.54 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 24 iulie 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.53 - privind aprobarea componentei Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţe şi repartizare a locuinţelor din cadrul Consiliului local al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.52 - privind aprobarea modificării tarifelor pentru serviciile publice de canalizare pentru comuna Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.51 - privind alegerea preşedintelui şedinţei deîndată a Consiliului local Şura Mică din 8 iulie 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.50 - privind aprobarea cofinanţării Asistenţei Tehnice Pentru Pregătire Proiect pentru perioada de programare 2014 – 2020, Programul Operațional Sectorial Mediu

 • icon-pdf Hotararea Nr.49 - privind aprobarea transferului dreptului de concesiune pe durata existentei constructiilor asupra terenului din comuna Sura Mica, sat Şura Mică nr. 148, pe seama proprietarului constructiilor

 • icon-pdf Hotararea Nr.48 - privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mică, aprobat prin HCL nr. 4 / 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.47 - privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul II 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.46 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Şura Mică S.A. pentru anul 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.45 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 26 iunie 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.44 - privind aprobarea cuantumului si numărul burselor de ajutor social si burselor de merit pentru anul şcolar 2013/2014 – semestrul II, pentru elevii Şcolii Gimnaziale din comuna Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.43 - privind condiţiile de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public şi privat al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.42 - privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris in CF 104641 Şura Mică, teren extravilan, domeniul public al comunei Şura Mică in două corpuri funciare in vederea construirii unei Statii de Epurare 

 • icon-pdf Hotararea Nr.41 - privind aprobarea asigurării cofinanţării pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Retea canalizare si Statie de epurare in localitatea Rusciori, comuna Sura Mica, judetul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.40 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 29 mai 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.39 - privind aprobarea constituirii comisiilor de licitaţie si de soluţionare a contestaţiilor in vederea vânzării la licitaţie publică a unui teren proprietatea S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Şura Mică S.A.

 • icon-pdf Hotararea Nr.38 - privind aprobarea reglementării situaţiei juridice asupra imobilului identificat în CF nr. 100226, teren cu destinaţie de teren de fotbal, domeniul public al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.37 - privind aprobarea reglementării situaţiei juridice asupra imobilului identificat în CF nr. 100227, teren aferent Sălii de sport Şura Mică, domeniul public al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.36 - privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 21/ 2014 privind aprobarea comasării a două imobile situate in extravilanul satului Rusciori, înscrise in CF nr. 104571 Sura Mică si in CF 104559 Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.35 - privind alegerea preşedintelui şedinţei deîndată a Consiliului local Şura Mică din 6 mai 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.34 - privind aprobarea continuării administrării fondului forestier, proprietate publică a comunei Şura Mică de către Directia Silvică Sibiu prin Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte

 • icon-pdf Hotararea Nr.33 - privind aprobarea cotizaţiei comunei Şura Mică in calitate membru în A.D.I. ECO Sibiu pentru anul 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.32 - privind trecerea din domeniul public al comunei Şura Mică în domeniul privat al comunei Şura Mică a două imobile – teren de construcţii, situate in intravilanul localităţii Şura Mică, Cartierul Sud-Vest

 • icon-pdf Hotararea Nr.31 - privind aprobarea planului de investiţii prioritare inclus în Master Planul de alimentare cu apă şi evacuarea apelor uzate (faza de investiţi 2014 – 2020) propuse pentru finanţare din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial - Mediu

 • icon-pdf Hotararea Nr.30 - privind aprobarea Regulamentului privind creşterea şi deţinerea animalelor domestice şi a păsărilor de curte în comuna Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.29 - privind repartizarea consilierilor locali pe zonele aferente localităţilor Şura Mică şi Rusciori, in vederea asigurării măsurilor pentru buna gospodărire a comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.28 - privind aprobarea iniţierii documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, P.U.D. ,,Construire Şcoală generală în Şura Mică, judetul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.27 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 24 aprilie 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.26 - privind revocarea art.4, art.5 alin.2, art.6 alin.2, art. 8 si art.9 din Hotărârea nr. 5 /2014 privind aprobarea închirierii unei suprafete din păşunea comunală, stabilirea taxelor de gloabă si a unor măsuri privind administrarea si exploatarea păşunii comunale Şura Mică pe anul 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.25 - privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 2722 / 05.10.2010 asupra imobilului - locuintă din satul Rusciori nr. 1

 • icon-pdf Hotararea Nr.24 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Alimentare cu apă, retea canalizare si statie de epurare in satul Rusciori, comuna Sura Mica, judetul Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.23 - privind stabilirea domeniilor, serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

 • icon-pdf Hotararea Nr.22 - privind aprobarea măsurilor pentru buna gospodărire a comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.21 - privind aprobarea comasării a două imobile situate in extravilanul satului Rusciori, înscrise in CF nr. 104571 Sura Mică si in CF 104559 Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.20 - modificarea si completarea Listei de inventar cu bunurile din domeniul public al comunei Şura Mică, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Şura Mică nr. 45 /2002

 • icon-pdf Hotararea Nr.19 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 27 martie 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.18 - privind aprobarea transferului dreptului de concesiune pe durata existentei constructiilor asupra terenului din comuna Sura Mica, sat Rusciori nr. 4, pe seama proprietarului constructiilor

 • icon-pdf Hotararea Nr.17 - privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.16 - privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Şura Mică, judeţul Sibiu însuşit prin H.C.L. Şura Mică nr. 45/2002

 • icon-pdf Hotararea Nr.15 - privind aprobarea Programului de acţiuni care vor fi realizate in comuna Sura Mica în anul 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.14 - privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2017-2019, la nivelul comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.13 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 27 februarie 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.12 - privind aprobarea bugetului local al comunei Sura Mică pe anul 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.11 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli privind exploatarea si administrarea fondului forestier proprietatea publică a comunei Sura Mică pentru anul 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.10 - privind aprobarea decontului de venituri şi cheltuieli privind exploatarea si administrarea fondului forestier proprietatea publică a comunei Sura Mică pe anul 2013

 • icon-pdf Hotararea Nr.9 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local aferent anului 2014 care urmează sa fie executate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

 •  

  icon-pdf Hotararea Nr.8 - privind aprobarea anulării creanţelor fiscale restante din evidenta fiscală,  aflate în sold la data de 31 decembrie 2013, mai mici de 40 lei / contribuabil

 • icon-pdf Hotararea Nr.7 - privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică de pe raza teritorială a comunei Şura Mică, pentru anul şcolar 2014-2015 

 • icon-pdf Hotararea Nr.6 - pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale ale Compartimentului de Asistenţă Socială aflat în subordinea Consiliului Local al Comunei Sura Mica pentru anul 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.5 - privind aprobarea închirierii unei suprafete din păşunea comunală, stabilirea taxelor de pasunat, a taxelor de gloabă si a unor măsuri privind administrarea si exploatarea păşunii comunale Şura Mica pe anul 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.4 - privind aprobarea Statului de functii, numarului de personal si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica, ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică, organizate la nivel de compartimente cat si din activitatea de cultură, pentru anul 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.3 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică din 30 ianuarie 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.2 - privind aprobarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism pentru comuna Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.1 - privind alegerea preşedintelui şedinţei deîndată a Consiliului local Şura Mică din 21 ianuarie 2014