Hotararile Consiliului Local - 2013

 • icon-pdf Hotararea Nr.88 - privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole de pe teritoriul U.A.T.  Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.87 - privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a comunei Şura Mică, pentru anul şcolar 2014-2015

 • icon-pdf Hotararea Nr.86 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică pentru luna decembrie 2013

 • icon-pdf Hotararea Nr.85 - privind aprobarea cheltuielilor pentru achiziţionarea pungilor de Crăciun, pentru preşcolarii şi elevii din invatamantul gimnazial din comuna Sura Mica cu ocazia organizarii serbarii Pomului de Craciun pe anul 2013

 • icon-pdf Hotararea Nr.84 - privind punerea in aplicare a prevederilor art. 9 alin.7 din O.U.G. nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente

 • icon-pdf Hotararea Nr.83 - privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul IV 2013

 • icon-pdf Hotararea Nr.82 - privind alegerea preşedintelui şedinţei extraordinare a Consiliului local Şura Mică din 10 decembrie 2013

 • icon-pdf Hotararea Nr.81 - privind aprobarea achiziţionării unor terenuri în extravilanul satului Rusciori in vederea construirii Staţiei de Epurare pentru obiectivul de investiţii ,,Executie de retele canalizare si retele de alimentare cu apă in satul Rusciori, comuna Şura Mică, judetul Sibiu” si atestarea acestora la domeniul public al comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.80 - privind desemnarea reprezentantului comunei Şura Mică în Adunarea Generală a Acţionarilor ai S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, în vederea exercitării drepturilor de acţionar

 • icon-pdf Hotararea Nr.79 - privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Şura Mică cu actualizarea datelor din cartea funciara pentru imobilul Scoala cu clasele I-IV din satul Sura Mica nr. 367

 • icon-pdf Hotararea Nr.78 - privind aprobarea burselor de ajutor social pentru anul şcolar 2013/2014 – semestrul I, pentru elevii Şcolii Generale cu clasele I-VIII din comuna Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.77 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Şura Mică pentru anul 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.76 - privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul IV 2013

 • icon-pdf Hotararea Nr.75 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică pentru luna noiembrie 2013

 • icon-pdf Hotararea Nr.74 - privind atestarea la domeniul public al comunei Şura Mică a unui teren identificat in CF nr.102436 (916) Rusciori, nr, top. 4792, in suprafata de 1944 mp, in vederea amplasării Staţiei de Pompare pentru obiectivul de investitie ,,Executie reţele de apa si canalizare in satul Rusciori”

 • icon-pdf Hotararea Nr.73 - privind aprobarea taxei pentru închirierea a două spaţii cu o suprafata totală de 28,23 mp cu destinatia de activităţi sportive, din incinta Sălii de Sport din satul Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.72 - privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă şi/sau de reprezentare a comunei Şura Mică, a Instituţiei Primarului – comunei Şura Mică şi a Consiliului local al comunei Şura Mică în faţa instanţelor judecătoreşti

 • icon-pdf Hotararea Nr.71 - privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul IV 2013

 • icon-pdf Hotararea Nr.70 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică pentru luna octombrie 2013

 • icon-pdf Hotararea Nr.69 - privind instrumentarea proiectului „Modernizare drum agricol, comuna Sura Mica , judeţul Sibiu” propus spre finanţare în cadrul PNDR , Măsura 125 -„Imbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală prin Programul national de Dezvoltare Rurala AXA 4 LEADER masura 411 – 125 aferenta Planului de Dezvoltare GAL “Tara Secaselor”.

 • icon-pdf Hotararea Nr.68 - privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Şura Mică, judeţul Sibiu însuşit prin H.C.L. Şura Mică nr. 45/2002

 • icon-pdf Hotararea Nr.67 - privind alegerea preşedintelui şedinţei deîndată a Consiliului local Şura Mică din 14 octombrie 2013

 • icon-pdf Hotararea Nr.66 - privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014

 • icon-pdf Hotararea Nr.65 - privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal, P.U.Z.  pentru terenul situat in extravilanul localităţii Şura Mică, în vederea constituirii unui trup intravilan pentru construirea unei zone de locuinţe individuale si servicii în localitatea Şura Mică, zona sud-est, proprietatea d-lui Cristian Constantin si altii

 • icon-pdf Hotararea Nr.64 - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică si însuşirea caietului de sarcini, a documentaţiei de atribuire si a Raportului de evaluare, pentru 5 loturi de teren intravilan, categoria de folosinţă teren de construcţii, situate în zona Cartier Sud-Vest  in localitatea Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.63 - privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mică, ca urmare a examenului de promovare in clasă

 • icon-pdf Hotararea Nr.62 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul IV/septembrie 2013

 • icon-pdf Hotararea Nr.61 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică pentru luna septembrie 2013

 • icon-pdf Hotararea Nr.60 - privind aprobarea angajării unui apărător în dosarul nr.4203/312/2012 aflat pe rolul Judecătoriei Slobozia, in contradictoriu cu Academia de Ştiinţe Agricole si Silvice ,,Gheorghe Ionescu Şiseşti”

 • icon-pdf Hotararea Nr.59 - privind completarea si modificarea Hotărârii Consiliului Local Şura Mică nr. 44/ 2013 privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren de construcţii în suprafaţă de 2070  mp situat in intravilanul localităţii Şura Mică, cartierul Sud-Vest,  în 5 corpuri funciare distincte

 • icon-pdf Hotararea Nr.58 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spaţiu cu altă destinatie,  situat in localitatea Sura Mica, nr. administrativ 416, proprietate privată a comunei Şura Mică

 • icon-pdf Hotararea Nr.57 - privind aprobarea "Regulamentului referitor la condiţiile in care se realizează accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Şura Mică in vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura , precum si masurile privind construirea de retele de comunicaţii electronice "

 • icon-pdf Hotararea Nr.56 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul III 2013

 • icon-pdf Hotararea Nr.55 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică pentru luna august 2013

 • icon-pdf Hotararea Nr.54 - privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal, P.U.Z.  pentru terenul situat in extravilanul localităţii Şura Mică, în vederea constituirii unui trup intravilan pentru construirea unei zone de locuinţe individuale în localitatea Şura Mică, zona sud-est, proprietatea d-lui Cristian Constantin si altii

  icon-pdf Hotararea Nr.53 - privind aprobarea documentatiei de atribuire prin procedura de cerere de oferte pentru achiziţia de lucrări publice in vederea realizării obiectivului de investitii  ,, Alimentare cu apă, retea canalizare si statie de epurare in satul Rusciori, comuna Sura Mica, judetul Sibiu”

  icon-pdf Hotararea Nr.52 - privind abrogarea H.C.L. Şura Mica nr. 80 /2012 si aprobarea  proiectul tehnic al obiectivului de investiţii ,, Alimentare cu apă, retea canalizare si statie de epurare in satul Rusciori, comuna Sura Mica, judetul Sibiu”, cu actualizarea indicatorilor tehnico - economici

  icon-pdf Hotararea Nr.51 - pentru modificarea H.C.L. Şura Mică nr. 98 /2012 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013

  icon-pdf Hotararea Nr.50 - privind declararea apartenenţei la domeniul public al comunei Şura Mică, judeţul Sibiu a obiectivului de investiţii ,,Sală de Sport” in satul Şura Mică si completarea inventarului bunurilor domeniului public al comunei Sura Mica

  icon-pdf Hotararea Nr.49 - privind aprobarea Actului Aditional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare nr. 9/ 15.05.2009 incheiat intre ,,Autoritatea Deleganta” A.D.I. ,,Asociatia de Apa” Sibiu si ,,Operatorul” – S.C. Apa Canal S.A. Sibiu

  icon-pdf Hotararea Nr.48 - privind aprobarea Statului de functii, numarului de personal si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica,  ale serviciilor publice subordonate fără personalitate juridică, organizate la nivel de compartimente cat si din activitatea de cultură, valabile cu data de 25 iulie 2013

  icon-pdf Hotararea Nr.47 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul III 2013

  icon-pdf Hotararea Nr.46 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică pentru luna iulie 2013

  icon-pdf Hotararea Nr.45 - privind aprobarea instalării unui sistem de supraveghere video în localităţile Sura Mica si Rusciori

  icon-pdf Hotararea Nr.44 - privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren de construcţii în suprafaţă de 2070  mp situat in intravilanul localităţii Şura Mică, cartierul Sud-Vest,  în 5 corpuri funciare distincte

  icon-pdf Hotararea Nr.43 - privind aprobarea reactualizării Unităţii locale de sprijin pentru combaterea bolilor la nivelul comunei Şura Mică

  icon-pdf Hotararea Nr.42 - privind aprobarea vânzării unui teren, de sub construcţii şi aferent acestora, situat administrativ în loc. Şura Mică nr. 83A, proprietarului de bună credinţă al construcţiilor

  icon-pdf Hotararea Nr.41 - privind aprobarea  înscrierii si participării comunei Şura Mică la Concursul pentru buna gospodărire a comunelor si oraselor din judeţul Sibiu

  icon-pdf Hotararea Nr.40 - privind revocarea H.C.L. Şura Mică  nr. 35/2013 privind reglementarea situatiei juridice si atestarea la domeniul privat al comunei Şura Mică a unui teren de construcţii în suprafaţă de 405 mp, situat in intravilanul localităţii Rusciori, aferent numărului administrativ 120

  icon-pdf Hotararea Nr.39 - privind alegerea preşedintelui şedinţei ordinare a Consiliului local Şura Mică pentru luna iunie 2013

  icon-pdf Hotararea Nr.38 - privind luare act de demisia D-lui Primar Joarză Cornel din funcţia de reprezentant al Consiliului Local al comunei Şura Mică în Adunarea Generală a Acţionarilor ai S.C. Apă Canal S.A.

  icon-pdf Hotararea Nr.37 - privind alegerea presedintelui sedintei de indata publice a Consiliului local din data de 12 iunie 2013

  icon-pdf Hotararea Nr.36 - Privind aprobarea proiectului, a participării Primăriei Comunei Sura Mică în calitate de partener si a cheltuielilor aferente proiectului “E-UAT. Sistem informatic integrat, suport pentru dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice în judetul Sibiu” finantat prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitătii Economice

  icon-pdf Hotararea Nr.35 - privind reglementarea situaţiei juridice şi atestarea la domeniul privat al comunei Şura Mică a unui teren de construcţii in suprafata de 405 mp, situat in intravilanul localităţii Rusciori, aferent numărului administrativ 120

  icon-pdf Hotararea Nr.34 - privind aprobarea finanţării cheltuielilor eligibile  din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Axa 4 LEADER Măsura 431.2 în vederea continuării implementării Planului de Dezvoltare Locală al Ţării Secaşelor în vederea atingerii obiectivelor în intervalul 2013-2015

  icon-pdf Hotararea Nr.33 - privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica aprobat prin HCL nr. 5/ 2013

  icon-pdf Hotararea Nr.32 - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică si însuşirea caietului de sarcini, a documentaţiei de atribuire si a Raportului de evaluare, pentru 10 loturi de teren din intravilanul localităţii Rusciori, categoria de folosinţă teren de construcţii

  icon-pdf Hotararea Nr.31 - privind reglementarea situaţiei juridice şi atestarea la domeniul privat al comunei Şura Mică a unui teren arabil situat in intravilanul localităţii Şura Mică

  icon-pdf Hotararea Nr.30 - privind aprobarea promovării recursului împotriva Sentinţei civile nr. 1011/ 2013 a Judecătoriei Sibiu din dosar nr. 7125/ 306/2010* şi angajarea unui apărător

  icon-pdf Hotararea Nr.29 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Sura Mică S.A. pentru anul 2013

  icon-pdf Hotararea Nr.28 - privind aprobarea documentaţiei tehnice de scoatere din circuitul agricol al terenului înscris in CF nr. 104355, nr. top. 2686/2/1, din extravilanul localităţii Rusciori, în vederea construirii unui Bazin de Apă din cadrul obiectivului de investiţii ,,Alimentare cu apă si canalizare a loc. Rusciori”

  icon-pdf Hotararea Nr.27 - privind aprobarea Programului de acţiuni care vor fi realizate in comuna Sura Mica în anul 2013

  icon-pdf Hotararea Nr.26 - privind aprobarea bugetului local al comunei Sura Mică pe anul 2013

  icon-pdf Hotararea Nr.25 - privind aprobarea achiziţionării serviciilor de ecarisare a teritoriului şi neutralizare a deşeurilor de origine animală în comuna Şura Mică

  icon-pdf Hotararea Nr.24 - privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor in domeniul situaţiilor de urgenta pentru comuna Şura Mică, judeţul Sibiu

  icon-pdf Hotararea Nr.23 - privind aprobarea măsurilor pentru buna gospodărire a  comunei Şura Mică în anul 2013 care revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor comunei Şura Mică

  icon-pdf Hotararea Nr.22 - privind  aprobarea cazurilor sociale care se pot racorda la reţeaua electrică

  icon-pdf Hotararea Nr.21 - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică si însuşirea caietului de sarcini, a documentaţiei de atribuire si a Raportului de evaluare, pentru un imobil – teren intravilan, categoria de folosinţă fâneaţă situat în localitatea Şura Mică

  icon-pdf Hotararea Nr.20 - privind iniţierea unui Plan Urbanistic Zonal în vederea constituirii unui trup intravilan pentru construirea unei zone de locuinţe şi servicii în localitatea Şura Mică, zona sud-est

  icon-pdf Hotararea Nr.19 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Şura Mică pentru lunile martie, aprilie şi mai 2013

  icon-pdf Hotararea Nr.18 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli privind exploatarea si administrarea fondului forestier proprietatea publică a comunei Sura Mică pentru anul 2013

  icon-pdf Hotararea Nr.17 - privind aprobarea decontului de venituri şi cheltuieli privind exploatarea si administrarea fondului forestier proprietatea publică a comunei Sura Mică pe anul 2012

  icon-pdf Hotararea Nr.16 - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică si însuşirea caietului de sarcini, a documentaţiei de atribuire si a Raportului de evaluare, pentru un imobil – teren intravilan, categoria de folosinţă arabil situat în localitatea Şura Mică

  icon-pdf Hotararea Nr.15 - privind preluarea în domeniul public al comunei Şura Mică, prin donaţie, a reţelei de iluminat public din Cartierul EVA RESIDENCE, investiţie realizată de S.C. Zacaria Developments S.R.L.

  icon-pdf Hotararea Nr.14 - privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren de construcţii în suprafaţă de 4216 mp situat in intravilanul localităţii Rusciori, domeniul privat al comunei Şura Mică, în 10 corpuri funciare distincte

  icon-pdf Hotararea Nr.13 - privind retragerea respectiv excluderea orașului Tălmaciu din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Asociația de Apă Sibiu” 

  icon-pdf Hotararea Nr.12 - privind aprobarea prelungirii documentatiilor Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism în vigoare pentru comuna Şura Mică

  icon-pdf Hotararea Nr.11 - privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local aferent anului 2013 care urmează sa fie executate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

  icon-pdf Hotararea Nr.10 - Consiliul local al comunei Şura Mică întrunit în şedinţă ordinară, la data de 28 februarie 2013

  icon-pdf Hotararea Nr.9 - privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica

  icon-pdf Hotararea Nr.8 - modificarea inventarului domeniului public al comunei Şura Mică, judeţul Sibiu însuşit prin H.C.L. Şura Mică nr. 45/2002

  icon-pdf Hotararea Nr.7 - privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza teritorială a comunei Şura Mică, pentru anul 2013-2014

  icon-pdf Hotararea Nr.6 - privind acordarea unui mandat Primarului comunei Şura Mică de a vota favorabil pentru primirea de noi membrii în „Asociaţia de apă Sibiu”

  icon-pdf Hotararea Nr.5 - privind aprobarea Statului de funcţii, numărului de personal si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica, ale serviciilor publice fără personalitate juridică şi din activitatea de cultură din comuna Şura Mică valabil cu data de 1 ianuarie 2013

  icon-pdf Hotararea Nr.4 - privind solicitarea adresată Consiliului Judeţean Sibiu de a iniţia un proiect de Hotărâre de Guvern de trecere a unui imobil in suprafata de 0,5622 ha din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului de Cercetare si Dezvoltare pentru Montanologie Cristian judetul Sibiu in domeniul privat al comunei Şura Mică in vederea reconstituirii dreptului de proprietate privată al persoanelor îndreptăţite

  icon-pdf Hotararea Nr.3 - privind stabilirea taxelor de pasunat, a taxelor de gloaba si a închirierii prin licitatie publică cu strigare a păşunii comunale din comuna Şura Mică

  icon-pdf Hotararea Nr.2 - privind validarea Dl. Şionean Gheorghe, consilier supleant pe listele de candidaţi ale U.S.L. la alegerile locale, pentru Consiliul Local al comunei Şura Mică la 10.06.2012

  icon-pdf Hotararea Nr.1- privind constatarea vacantării postului de consilier local