Hotararile Consiliului Local - 2012

 • icon-pdf Hotararea Nr.1 - privind aprobarea deficitului bugetar pe anul 2011 al bugetului local al comunei Sura Mica

 • icon-pdf Hotararea Nr.2  -  privind aprobarea prelungirii  documentatiilor Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism existente pentru comuna Şura Mică până la data de 31 martie 2012

  icon-pdf Hotararea Nr.3 - privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal,  in vederea constituirii de trup intravilan a terenului din extravilanul satului Şura Mică, comuna Sura Mica, proprietatea S.C. DOMUS AUREA S.R.L., în vederea construirii unui ,,Complex de Locuinţe Individuale”

 • icon-pdf Hotararea Nr.4 - privind acordarea unui mandat primarului  comunei Şura Mică de a vota favorabil pentru primirea de noi membrii în „Asociaţia de Apă Sibiu”

 • icon-pdf Hotararea Nr.5- privind aprobarea Statului de funcţii, numărului de personal si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica, ale serviciilor publice fără personalitate juridică şi din activitatea de cultură din comuna Şura Mică valabil cu data de 1 ianuarie 2012

 • icon-pdf Hotararea Nr.6- privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local aferent anului 2012 care urmează sa fie executate de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

 • icon-pdf Hotararea Nr.7 - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică si însuşirea caietului de sarcini si a documentaţiei de atribuire pentru un lot de teren situat în cartierul din zona sud - vest a comunei Şura Mică,

 • icon-pdf Hotararea Nr.8 - privind aprobarea bugetului local al comunei Sura Mică pe anul 2012

 • icon-pdf Hotararea Nr.9 - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică si însuşirea caietului de sarcini si a documentaţiei de atribuire pentru un teren situat în comuna Şura Mică, satul Şura Mică nr. 276J, domeniu privat al comunei Şura Mică
 • icon-pdf Hotararea Nr.10 - privind aprobarea decontului de cheltuieli privind exploatarea si administrarea  fondului forestier proprietatea publică a comunei Sura Mică pe anul 2011

icon-pdf Hotararea Nr.12 - privind aprobarea consumului lunar de carburant necesar pentru autoturismul din dotarea Consiliului local al comunei Sura Mica, pentru anul 2012

icon-pdfHotararea Nr.13 - privind aprobarea Programului de acţiuni care vor fi realizate in comuna Sura Mica in anul 2012

icon-pdfHotararea Nr.14 - privind declararea apartenenţei la domeniul public al comunei Şura Mică, judeţul Sibiu a unui teren în vederea realizării obiectivului de investiţii ,,Staţie de epurare sat Rusciori”

icon-pdfHotararea Nr.15 - privind atestarea la domeniul public al comunei Şura Mică, judeţul Sibiu a obiectivului  de investiţii  ,,Construcţie arhivă pentru Primărie în loc. Sura Mica” şi completarea inventarului domeniului public al comunei Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.16 - privind atestarea la domeniul public al comunei Şura Mică a imobilului teren aferent obiectivului de investiţii ,,Bloc de Locuinţe Sociale” şi completarea Listei de inventar a bunurilor din domeniul public al comunei Şura Mică însuşită prin HCL nr. 45/2002

icon-pdfHotararea Nr.17 - privind aprobarea stemei pentru comuna Şura Mică, judeţul Sibiu şi abrogarea H.C.L. Şura Mică nr. 74/2011

icon-pdfHotararea Nr.18 - privind stabilirea procentului de 0,1% pentru constituirea Fondului de accesibilizare a pădurilor, proprietate publică a comunei Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.19 - privind aprobarea promovării unei actiuni in justitie contra Deciziei nr. 01/05.01.2012, pct. nr. 1, emisă de Camera de Conturi Sibiu şi angajarea unui apărător

icon-pdfHotararea Nr.20 - privind aprobarea finanţării cheltuielilor eligibile din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală Axa 4 LEADER Măsura 431.2 în vederea demarării Planului de Dezvoltare Locală al Ţării Secaşelor şi  a contribuţiei  către Asociaţia Ţara Secaşelor Alba-Sibiu în vederea demarării obiectivelor în intervalul 2012-2015

icon-pdfHotararea Nr.21 - privind completarea H.C.L. Şura Mică nr. 75/2011 privind aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere gratuita asupra unui teren proprietatea privata a comunei Sura Mica, din intravilanul satului Sura Mica, comuna Sura Mică

icon-pdfHotararea Nr.22 - privind completarea H.C.L. Şura Mică nr. 75/2011 privind aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere gratuita asupra unui teren proprietatea privata a comunei Sura Mica, din intravilanul satului Sura Mica, comuna Sura Mică

icon-pdfHotararea Nr.23 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Şura Mică pe anul 2012

icon-pdfHotararea Nr.24 - privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, cu bunurile ce urmează a fi predate operatorului regional S.C. APA CANAL S.A. Sibiu

icon-pdfHotararea Nr.25 - privind aprobarea Contractului de Parteneriat privind utilizarea Sălii de Sport din comuna Şura Mică, de către Clubul Sportiv Universitar Sibiu

icon-pdfHotararea Nr.26 - privind transmiterea în folosinţă gratuită Ministerului Dezvolării Regionale şi Tursimului a terenului cu destinaţia ,,Staţie de epurare pentru canalizare în satul Rusciori” pe durata realizării investiţiilor

icon-pdfHotararea Nr.27 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mică şi abrogarea H.C.L. Şura Mică nr. 27 /2007

icon-pdfHotararea Nr.28 - privind atestarea la domeniul privat al comunei Şura Mică, judeţul Sibiu a obiectivului  de investiţii  ,,Casă Parohială sat Rusciori” şi completarea inventarului domeniului privat al comunei Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.29 - privind acceptarea de către comuna Şura Mică a donaţiei unui imobil - teren în suprafaţă de  1440 mp, din partea d-lui Cristian Constantin şi d-nei Cristian Zina Melania

icon-pdfHotararea Nr.30 - privind reorganizarea reţelei şcolare din comuna Şura Mică, judeţul Sibiu, pentru anul 2012-2013

icon-pdfHotararea Nr.31 - privind modificarea si completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu la care comuna Şura Mică este membru asociat

icon-pdfHotararea Nr.32 - privind dezlipirea unui imobil şi atestarea la domeniul privat al comunei Şura Mică a suprafeţei de 1286 mp

icon-pdfHotararea Nr.33 - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică si însuşirea caietului de sarcini si a documentaţiei de atribuire pentru un lot de teren situat în cartierul din zona sud-vest a comunei Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.34 - privind atestarea la domeniul privat al comunei Şura Mică a unor imobile situate în intravilanul comunei Şura Mică şi comasarea acestora într-un singur corp funciar

icon-pdfHotararea Nr.35 - privind aprobarea repoziţionării coordonatelor cadastrale ale unui imobil din domeniul privat al comunei Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.36 - privind atestarea la domeniul privat al comunei Şura Mică a două loturi de teren situate în intravilanul comunei fiecare în suprafaţă de 486 mp

icon-pdfHotararea Nr.37 - privind acceptarea de către comuna Şura Mică a donaţiei unui imobil - teren în suprafaţă de  18 mp situat în Cartierul sud-vest din comuna Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.38 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Şura Mică  pe trimestrul II 2012

icon-pdfHotararea Nr.39 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18/2012 privind stabilirea procentului de 0,1% pentru constituirea Fondului de accesibilizare a pădurilor, proprietate publică a comunei Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.40 - privind obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice, agen­ţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a comunei Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.41 - privind modificarea Hotărârii nr. 5/2012 privind aprobarea Statului de funcţii, numărului de personal si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica, ale serviciilor publice fără personalitate juridică şi din activitatea de cultură din comuna Şura Mică valabil cu data de 1 ianuarie 2012

icon-pdfHotararea Nr.42 - privind aprobarea vânzării imobilului – casă de locuit, situat administrativ în satul Şura Mică nr. 247A, comuna Şura Mică, judeţul Sibiu, în baza Legii nr. 112/1995

icon-pdfHotararea Nr.43 - privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren în suprafaţă de 20.308 mp, din domeniul privat al comunei Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.44 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Şura Mică pentru luna mai 2012

icon-pdfHotararea Nr.45 - privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Primarului comunei Şura Mică şi aborgarea H.C.L. Şura Mică nr. 28/2007

icon-pdfHotararea Nr.46 - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică si însuşirea caietului de sarcini si a documentaţiei de atribuire pentru două loturi de teren – arabil, situate în intravilanul comunei Şura Mică, în suprafaţă totală de 972 mp    

icon-pdfHotararea Nr.47 - privind aprobarea Nomeclatorului arhivistic al documetelor create de aparatul de specialitate al primarului comunei sura Mica

icon-pdfHotararea Nr.48 - privind aprobarea burselor sociale şi de merit pentru anul şcolar 2011/2012 – semestrul II, pentru elevii Şcolii Generale cu clasele I-VIII din comuna Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.49 - privind atestarea la domeniul privat al comunei Şura Mică a unui teren de construcţii situat în intravilanul satului Şura Mică nr. 83A

icon-pdfHotararea Nr.50 - privind situatia juridica a unui imobil – teren ce face obiectul dezbaterii succesorale dupa defunctul Stefan Martin, cu ultimul domiciliu in satul rusciori

icon-pdfHotararea Nr.51 - privind alegerea comisiei de validare

icon-pdfHotararea Nr.52 - privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de  10 iunie 2012

icon-pdfHotararea Nr.53 - privind constituirea consiliului local al comunei Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.54 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

icon-pdfHotararea Nr.55 - privind alegerea viceprimarului comunei Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.56 - privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

icon-pdfHotararea Nr.61 - privind acordarea unui mandat de reprezentare permanentă primarului comunei Şura Mică în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Asociaţia de Apă Sibiu”

icon-pdfHotararea Nr.62 - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică si însuşirea caietului de sarcini, a documentaţiei de atribuire si a Raportului de evaluare, pentru un lot de teren în suprafaţă de 1545 mp, situat în vecinătatea Parcului Industrial Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.63 - privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren în suprafaţă de 18763 mp din domeniul privat al comunei Şura Mică, situat în vecinătatea Parcului Industrial Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.64 - privind constituirea comisiei de recepţie şi verificare a studiilor, expertizelor, proiectelor şi altor documente ce urmează a fi achiziţionate de către comuna Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.65 - privind situatia juridica a unui imobil – teren ce face obiectul dezbaterii succesorale dupa defunctul BALINT MARTON, cu ultimul domiciliu in satul Rusciori

icon-pdfHotararea Nr.66 - privind situatia juridica a unui imobil – teren ce face obiectul dezbaterii succesorale dupa defunctul NEAGOI NICOLAE, cu ultimul domiciliu in satul Rusciori

icon-pdfHotararea Nr.67 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul III 2012

icon-pdfHotararea Nr.68 - privind acordarea unui mandat de reprezentare permanentă primarului comunei Şura Mică în Adunarea Generală a Acţionarilor ai S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, în vederea exercitării drepturilor de acţionar

icon-pdfHotararea Nr.69 - privind mandatarea primarului comunei Şura Mică în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO SIBIU

icon-pdfHotararea Nr.70 - privind avizarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru comuna Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.71 - privind aprobarea participării comunei Şura Mică la programul Naţional de Dezvoltare Rurală AXA 4 LEADER masura 41 - 322 aferentă Planului de Dezvoltare al GAL Ţara Secaşelor derulat de Asociaţia Ţara Secaşelor Alba-Sibiu

icon-pdfHotararea Nr.72 - privind aprobarea prelungirii documentatiilor Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism în vigoare pentru comuna Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.73 - privind programul audienţelor acordate cetăţenilor de către Primarul, Viceprimarul şi Consilierii locali ai comunei Şura Mică

icon-pdf Anexa la H.C.L. NR. 73/2012 

icon-pdfHotararea Nr.74 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit privind Proiectul “Sistem de Management integrat al deşeurilor în judeţul Sibiu”

icon-pdfHotararea Nr.75 - privind scutirea de la plata taxelor judiciare de timbru, extrajudiciare de timbru si a taxelor de timbru prevazute de lege care constituie venituri la bugetul local al comunei Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.76 - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică si însuşirea caietului de sarcini, a documentaţiei de atribuire si a Raportului de evaluare, pentru un lot de teren în suprafaţă de 12.568 mp, intravilan, situat în vecinătatea Parcului Industrial Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.77 - privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren în suprafaţă de 3441 mp aferent Blocului social din localiatea Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.78 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Şura Mică pentru lunile septembrie, octombrie şi noiembrie 2012

icon-pdfHotararea Nr.79 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul III 2012

icon-pdfHotararea Nr.80 - privind apobarea proiectelor tehnice pentru obiectivele de investiţii ,,Alimentare cu apă localitatea Rusciori” şi ,,Reţea de canalizare apă uzată menajeră satul Rusciori, comuna Şura Mică” şi  actualizarea indicatorilor tehnico-economici

icon-pdfHotararea Nr.81 - privind preluarea în domeniul public al comunei Şura Mică, prin donaţie, a reţelei de apă şi canalizare din Cartierul Rezidenţial EVA RESIDENCE,  investiţii realizate de S.C. Zacaria Developments S.R.L. şi concesionarea către S.C. APA CANAL S.A. Sibiu

icon-pdfHotararea Nr.82 - privind atestarea la domeniul public al comunei Şura Mică a unor terenuri aferente lucrării de investiţii  ,,Şcoala cu clasele I-IV” Rusciori şi comasarea acestora într-un singur corp funciar

icon-pdfHotararea Nr.83 - privind dezmembrarea unui imobil în trei corpuri funciare, situate  in intravilanul satului Rusciori

icon-pdfHotararea Nr.84 - privind revocarea H.C.L. nr. 26/2012 privind transmiterea în folosinţă gratuită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a terenului cu destinaţia ,,Staţie de epurare pentru canalizare în satul Rusciori” pe durata realizării investiţiilor

icon-pdfHotararea Nr.85 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Şura Mică în Consiliul de Administraţie al S.C. Parcuri Industriale Şura Mică S.A.

icon-pdfHotararea Nr.86 - privind modificarea Hotărârii nr. 5/2012 privind aprobarea Statului de funcţii, numărului de personal si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica, ale serviciilor publice fără personalitate juridică şi din activitatea de cultură din comuna Şura Mică valabil cu data de 1 ianuarie 2012

icon-pdfHotararea Nr.87 - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a cotei de 5/7  din imobilul – casă, curte şi gradina, situat administartiv în loc. Şura Mică nr.76, domeniu privat al comunei Şura Mică si însuşirea caietului de sarcini, a documentaţiei de atribuire si a Raportului de evaluare

icon-pdfHotararea Nr.88 - privind atestarea la domeniul public al comunei Şura Mică a unui imobil situat in extravilanul satului Rusciori şi dezmembrarea acestuia in două corpuri funciare, in vederea construirii unui bazin de apă pentru investiţia ,,Alimentare cu apă sat Rusciori”

icon-pdfHotararea Nr.89 - privind reglementarea juridică, prin actualizarea construcţiilor imobilului – casa si curte, situat administrativ în  loc. Şura Mică nr. 447

icon-pdfHotararea Nr.90 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul IV 2012

icon-pdfHotararea Nr.91 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.92 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Şura Mică pentru anul 2013

icon-pdfHotararea Nr.93 - privind aprobarea dezmembrării unui imobil – teren arabil în suprafaţă de 1286 mp situat in intravilanul localităţii Şura Mică, domeniul privat al comunei Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.94 - privind aprobarea burselor sociale pentru anul şcolar 2012/2013 – semestrul I, pentru elevii Şcolii Generale cu clasele I-VIII din comuna Şura Mică

icon-pdfHotararea Nr.95 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spaţii cu alta destinatie situate in loc. Sura Mica, nr. administrativ 103

icon-pdfHotararea Nr.96 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Şura Mică pentru lunile decembrie 2012, ianuarie si februarie 2013

icon-pdfHotararea Nr.97 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Şura Mică pe trimestrul IV 2012

icon-pdfHotararea Nr.98 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2013

icon-pdfHotararea Nr.99 - privind aprobarea schemei de ajutor de minimis în vederea scutirii de la plata obligaţiilor fiscale prevăzute la art.250 alin (1) pct.9 si art.257 lit.1), din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,  pentru societăţile care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parcului Industrial situat în raza administrativă a comunei Sura Mica

icon-pdfHotararea Nr.100 - privind aprobarea Statului de funcţii, numărului de personal si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica, ale serviciilor publice fără personalitate juridică şi din activitatea de cultură din comuna Şura Mică valabil cu data de 1 ianuarie 2013

icon-pdfHotararea Nr.101 - privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Şura Mică pentru anul 2013 aprobat prin H.C.L. nr. 92/2012