Hotararile Consiliului Local - 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.1 - privind alegerea presedintelui sedintei ordinare publice a Consiliului local comunal din data de 27 ian 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.2 - privind aprobarea reglementarii juridice prin dezmembvrare a unui teren, proprietatea publica a comuei Sura Mica, a modificarii si completarii Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.3 - privind aprobara unui act aditional la contractul de vanzare-cumparare, inregistrat sub Nr.122/24.10.2003

 • icon-pdf  Hotararea Nr.4 - privind aprobarea Programului de acitivitate al bibliotecii comunei Sura Mica pe anul 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.5 - privind modificarea si completarea H.C.L Sura Mica Nr.86/28.10.2010, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.6 - privind aprobarea decontului de cheltuieli privind exploatarea si administrarea fondului forestier proprietatea publica a comunei Sura Mica pe anul 2010

 • icon-pdf  Hotararea Nr.7 - privind aprobarea reglementarii juridice prin identificarea separata de carte funciara si intocmirea documentatiei de dezmembrare a unui teren, proprietate privata a comunei Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.8 - privind aprobarea vanzarii si insusirea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire in vederea vanzarii prin licitatie publica deschisa a unui teren din extravilanul satului Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.9 - privind arobarea actului aditional Nr.8 la contractul Nr.1663/25 martie 2008, incheiat cu SC Dafora SA Medias

 • icon-pdf  Hotararea Nr.10 - privind aprobarea validarii rectificarii bugetului local a lcomunei Sura Mica pe trimestrul IV/2010

 • icon-pdf  Hotararea Nr.11 - privind alegerea presedintelui sedinte ordinare publice a Consiliului local comunal din data de 10 februarie 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.12 - privind aprobarea bugetului local al comunei Sura Mica pe anul 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.13 - privind alegerea presedintelui sedintei ordinare publice a Consiliului local comunal din data de 27 ianuarie 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.14 - privind aprobarea consumului lunar de carburant lichid necesar autoturismului din dotarea Consiliului local al comunei Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.15 - privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local aferent anului 2011, care urmeaza sa fie executate de catre una dintr persoanele apte de munca din familiile beneficiarilor de ajutor social

 • icon-pdf  Hotararea Nr.16 - privind alegerea presedintelui sedintei extraordinare publice a Consiliului local comunal din data de 10 martie 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.17 - privind aprobarea Actului aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ce a fost incheiat intre Asociatia de Dezvoltare intercomunitara "Asociatia de Apa" Sibiu si SC Apa Canal SA Sibiu

 • icon-pdf  Hotararea Nr.18 - privind alegerea presedintelui sedintei ordinare publice a Consiliului local al comunei din data de 24 martie 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.19 - privind aprobarea Programului de actiuni care vor fi realizate in comuna Sura Mica in anul 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.20 - privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului in domeniul public al comunei Sura Mica si in administrarea Consiliului local al comunei Sura Mica a unor imobile, terenuri, din comuna Sura Mica, ramase neocupate datorita devierilor LEA Mintia-Sibiu

 • icon-pdf  Hotararea Nr.21 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2010

 • icon-pdf  Hotararea Nr.22 - privind aprobarea atestarii la domeniul privat al comunei Sura Mica a unui teren, proprietatea statului roman, din intravilanul satului Sura Mica, situat in comuna Sura Mica, Nr.274

 • icon-pdf  Hotararea Nr.23 - privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei in domeniul privat al comunei Sura Mica si in administrarea Consiliului local al comunei Sura Mica a unui imobil, teren construibil, din intravilanul comunei Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.24 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sura Mica pe trimestrul I/2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.25 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deshisa a unui teren din intravilanul satului Sura Mica, comuna Sura Mica, Nr.416

 • icon-pdf  Hotararea Nr.26 - privind aprobarea vanzarii si insusirea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire in vederea vanzarii prin licitatie publica deschisa a unui teren din extravilanul satului Sura Mica, comuna Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.27 - privind aprobarea cererii domnului Chera Ilie, concesionar al morii comunale din comuna Sura mica, pentru aprobarea vanzarii, pe baza unei documentatii tehnice de evaluare a imobilului, constructii si teren, situat in comuna Sura Mica, Nr.86

 • icon-pdf  Hotararea Nr.28 - privind aprobarea prelungirii termenului limita de valabilitate a documentatiilor Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism existente pentru comuna Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.29 - privind aprobarea cotizatiei unitatilor administrativ-teritoriale membre ADI ECO

 • icon-pdf  Hotararea Nr.30 - privind aprobarea transferului dreptului de concesiune pe durata existentei constructiilor asupra terenului din comuna Sura Mica, Nr.21, jud. Sibiu, pe seama dobanditorilor constructiilor, Udrea Aurel Horatiu si sotia

 • icon-pdf  Hotararea Nr.31 - privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe apartinand patrimoniului public al comunei Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.32 - privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere Nr. 1277/24.04.2007 a Caminului Cultural Sura Mica, cu data de 1 aprilie 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.33 - privind alegerea presedintelui sedintei ordinare publice a Consiliului local comunal din data de 21 aprilie 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.34 - privind aprobarea repozitionarii si dezmembrarii unor ternuri din cartierul rezidential din Zona Sud Vest sat Sura Mica, comuna Sura Mica, pentru construirea de locuinte

 • icon-pdf  Hotararea Nr.35 - privind modificarea Statului de functii si organigramei Primariei comunei Sura Mica, Anexele Nr.3 si Nr.7 la Hotararea Nr.13/10.02.2011 a Consiliuliu local al comunei Sura Mica privind aprobarea numarului de personal si de functii publice, a statului de functii si organigramelor primariei, personalului din serviciile publice de interes local si din activitatea de cultura din comuna Sura Mica, cu data de 1 mai 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.36 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sura Mica pe trimestrul II/2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.37 - privind aprobarea tarifului pentru inchirierea standurilor din piata si a Regulamentului privid administrarea si utilizarea locurilor publice de desfacere din comuna Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.38 - privind aprobarea taxei pentru inchirierea Salii de sport si a Regulamentului de organizare si functionare a Salii de sport din comuna Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.40 - privind aprobarea actului aditional la contractul Nr.8/24.09.1996 de vanzare-cumparare a imobilului cu destinatia de locuinta din comuna Sura Mica, Nr.55, Incheiat de Consiliul local al comunei Sura Mica cu domnul David Iuliu

 • icon-pdf  Hotararea Nr.41 - privind aprobarea cheltuielilor pentru plata de aparator angajat in dosarele inregistrate la judecatoria Sibiu sub Nr.4740/306/2011 si la Tribunalul Sibiu sub Nr.7125/306/2010

 • icon-pdf  Hotararea Nr.42 - privind stabilirea nivelului veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri prevazute in Anexa 4 la HGR Nr.50/2011, a nivelului veniturilor lunare obtinute din prestarea unor munci ocazionale, necesare la determinarea venitului net lunar pentru acordarea ajutorului social si aprobarea listei bunurilor care nu sunt comsiderate de strcita necesitate pentru nevoile familiale ale beneficiarilor de ajutor social

 • icon-pdf  Hotararea Nr.43 - privind aprobarea actului aditonal Nr.2 la contractul Nr.7/02.12.2009 incheiat cu SC Balor-Cons SRL Sibiu, pentru executarea lucrarii "Constructie Dispensar medical si sediu Arhiva din localitatea Sura Mica, Nr.103, jud Sibiu"

 • icon-pdf  Hotararea Nr.44 - privind alegerea presedintelui sedintei de indata a Consiliului local comunal din data de 27 iunie 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.45 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sura Mica pe trimestrul II/2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.46 - privind alegerea presedintelui sedintei ordinare publice a Consiliului comunal din data de 30 iunie 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.47 - privind aprobarea actului aditional la contractul de vanzare-cumparare a unui teren din Cartierul rezidential din zona Sud Vest sat Sura Mica, incheiat de Consiliul local comunal Sura Mica cu domnul Muntean Cornel Alexandru, autentificat sub Nr.2142/28.10.2008 de catre Biroul Notarului Public Tolciu Mariana si Tolciu Flaviu

 • icon-pdf  Hotararea Nr.48 - privind aprobarea pretului apei potabile livrata consumatorilor si tarifele la canalizare pentru comuna Sura Mica, cu data de 1 iulie 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.49 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2012

 • icon-pdf  Hotararea Nr.50 - privind aprobarea dezmembrarii unui teren din Cartierul rezidential din Zona Sud Vest sat Sura Mica, comnuna Sura Mica, apartinand domeniului privat al comnunei Sura Mica, in vederea vanzarii pentru constructia de locuinte

 • icon-pdf  Hotararea Nr.51 - privind aprobarea dezmembrarii unui teren din extravilanul satului Sura Mica, comuna Sura Mica, apartinand domeniului privat al comunei Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.52 - privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului

 • icon-pdf  Hotararea Nr.53 - privind aprobarea mutarii Cabinetelor medicale reunite ale medicilor de familie din comuna Sura Mica si a cabinetului de stomatologie si a inchirierii spatiului locativ construit cu destinatia de cabinete medicale si farmacie din incinta sediului Primariei comunei Sura Mica, din comuna Sura Mica Nr.103

 • icon-pdf  Hotararea Nr.54 - privind alegerea presedintelui sedintei ordinare publice a Consiliului local comunal din data de 19 iulie 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.55 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza S.F. si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii: "Realizarea si marcarea pistelor de biciclisti din satele Sura Mica si Rusciori, comuna Sura Mica, Jud. Sibiu"

 • icon-pdf  Hotararea Nr.56 - privind aprobarea vanzarii si insusirea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire in vederea vanzarii prin licitatie publica deschisa a unui teren din extravilanul satului Sura Mica, comuna Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.57 - privind aprobarea vanzarii si insusirea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire in vederea vanzarii prin licitatie publica deschisa a unui teren din intravilanul satukui Sura Mica, comuna Sura Mica, Nr.104

 • icon-pdf  Hotararea Nr.59 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa si insusirea caietului de sarcini si a documentatiei de inchiriere prin licictatie publica deschisa a spatiului cu destinatie de prestari servicii din localitatea Sura Mica, nr.103, comuna Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.60 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa si insusirea caietului de sarcini si a documentatiei de inchiriere prin licictatie publica deschisa a unor spatii cu destinatie de prestari servicii din localitatea Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.61 - privind aprobarea vanzarii si insusirea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire in vederea vanzarii prin licitatie publica deschisa a unui teren din intravilanul satului Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.62 - privind aprobarea actului aditional Nr.4 la contractul Nr.7/02.12.2009 incheiat cu SC Balor-Cons SRL Sibiu, pentru executarea lucrarii "Constructie Dispansar medical si sediu Arhiva primarie" din localitatea Sura Mica, Nr.103

 • icon-pdf  Hotararea Nr.63 - privind aprobarea domeniilor publice si a locurilor in care contraventii din comuna Sura Mica vor presta activitati in folosul comunitatii

 • icon-pdf  Hotararea Nr.64 - privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Sura Mica, in cota de 1/3 parti a imobilului situat in comuna Sura Mica, Nr.447, coproprietatea statului roman

 • icon-pdf  Hotararea Nr.65 - privind aprobarea modificarii punctelor 1.2 si 1.4 din Anexa Nr.1 la HCL Sura Mica Nr.17/10.03.2011 privind aprobarea Actului aditional la contractul de delegare a gestiuniii serviciilor publice de alimenatare cu apa si de canalizare ce a fost incheiat intre Asociatia de Dezvoltare intercomunitara " Asociatia de Apa" Sibiu si Sc Apa Canal SA Sibiu

 • icon-pdf  Hotararea Nr.66 - privind modificarea Anexei Nr.3 la Hotararea Nr.13/.10.02.2011 a Consiliului local al comunei Sura Mica privind aprobarea numarului de persoane si de functii publice, a Statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica, din serviciile publice de intres local si din activitatea de cultura din comuna Sura Mica, cu data de 1 august 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.67 - privind aprobarea modificarii pozitiior nr.3 si nr.8 din Anexa Nr.3 la Hotararea Nr.13/2011 privind aprobarea numarului de personal si de functii publice, a Statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica, din serviciile publice de intres local si din activitatea de cultura din comuna Sura Mica, cu data de 1 septembrie 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.68 - privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal, P.U.Z in vederea constituirii de trup intravilan a terenului din extravilanul satului Sura Mica, proprietatea domnului Patru Silviu Constantin, pentru construirea de locuinte

 • icon-pdf  Hotararea Nr.70 - privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal, P.U.Z in vederea constituirii de trup intravilan a terenului din extravilanul satului Rusciori, comuna Sura Mica, proprietatea sotilor Barlea Cornel Constantin si Barlea Maria Damaris, pentru construirea unei hale de productie

 • icon-pdf  Hotararea Nr.71 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sura Mica pe trimestrul III/2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.72 - privind aprobarea dezmembrarii unui teren din Cartierul rezidential din Zona Sud Vest sat Sura Mica, apartinand domeniului privat al comunei Sura Mica, in vederea vanzarii pentru constructia de locuinte

 • icon-pdf  Hotararea Nr.73 - privind aprobarea dezmembrarii unui teren din Cartierul rezidential din Zona Sud Vest sat Sura Mica, apartinand domeniului privat al comunei Sura Mica, in vederea vanzarii pentru constructia de locuinte

 • icon-pdf  Hotararea Nr.74 - privind insusirea proiectului de stema realizat de Sc Heraldis Srl Sibiu, pentru comuna Sura mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.75 - privind aprobarea constituirii unui drept de servitute de trecere gratuita asupra unui teren proprietatea privata a comunei Sura Mica, din intravilanul satului Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.76 - privind aprobarea vanzarii si insusirea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire in vederea vanzarii prin licitatie publica deschisa a unui teren din intravilanul satului Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.78 - privind aprobarea vanzarii si insusirea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire in vederea vanzarii prin licitatie publica deschisa a 5 loturi de teren din Cartierul din Zona Sud Vest sat Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.80 - privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal, P.U.Z .in vederea constituirii de trup intravilan si a schimbarii de functiuni a terenului din extravilanul satului Rusciori, comuna Sura Mica, în vederea construirii unei "Statii de sortare si compostare deseuri - Sura Mica"

 • icon-pdf  Hotararea Nr.81 - privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal, P.U.Z. pentru terenul situat in extravilanul localităţii Şura Mică, in vederea scoaterii din circuitul agricol si extindere trup intravilan, in scopul construirii unui Parc Fotovoltaic

 • icon-pdf  Hotararea Nr.82 - privind aprobarea actului aditional nr. 3 la contractul de lucrari nr. 1610/22.06.2010 incheiat cu S.C. Terra Building S.R.L. privind obiectivul de investiţii ,,Modernizare acces pietonal, şanţuri şi podeţe în comuna Sura Mică"

 • icon-pdf  Hotararea Nr.83 - privind aprobarea actului aditional nr. 5 la contractul de lucrari nr.7/02.12.2009 incheiat cu S.C. Balor - Cons S.R.L. privind obiectivul de investiţii "Construcţie arhivă pentru Primărie în loc". Sura Mica"

 • icon-pdf  Hotararea Nr.84 - privind aprobarea vanzarii si insusirea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire in vederea vanzarii prin licitatie publica deschisa a unui teren din intravilanul satului Sura Mica nr. 274A, comuna Sura Mica şi abrogarea HCL Sura Mică nr. 61/2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.85 - privind aprobarea actului aditional la contractul de vanzare-cumparare a unui teren din Cartierul rezidential din zona Sud Vest sat Sura Mica incheiat de Consiliul local Sura Mica cu Doamna Apostu Daniela autentificat sub nr. 2664/02.12.2008

 • icon-pdf  Hotararea Nr.86 - privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local Şura Mică în Consiliul de Administraţie al S.C. Parcuri Industriale Şura Mică S.A.

 • icon-pdf  Hotararea Nr.87 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sura Mica pe trimestrul III/2011 si pe trimestrul IV/2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.88 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sura Mica pe trimestrul IV/2011 cu suma de 31 mii lei

 • icon-pdf  Hotararea Nr.89 - privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal, P.U.Z. in vederea constituirii de trup intravilan a terenului din extravilanul satului Sura Mica, comuna Sura Mica, proprietatea domnului Pătru Silviu Constantin, în scopul construirii unui ansamblu de locuinte

 • icon-pdf  Hotararea Nr.90 - privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal, P.U.Z. pentru terenul situat in extravilanul localităţii Şura Mică, in vederea scoaterii din circuitul agricol si extindere trup intravilan, in scopul construirii unui Parc Fotovoltaic

 • icon-pdf  Hotararea Nr.91 - privind acordul Consiliului Local Şura Mică pentru transferul din domeniul public al comunei Şura Mică, judeţul Sibiu, în domeniul public al statului şi în administrarea CNADNR-SA a drumurilor de exploatare identificate sub parcela nr. 583, respectiv 582, în suprafaţă de 2691 mp, respectiv 939 mp

 • icon-pdf  Hotararea Nr.92 - privind modificarea poziţiilor nr. 5 şi 8 din Anexa nr.3 la Hotararea nr.13/10.02.2011 a Consiliului local al comunei Sura Mica privind aprobarea numarului de personal si de functii publice, a Statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Sura Mica, începând cu data de 1 noiembrie 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.93 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sura Mica pe trimestrul IV/2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.94 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna noiembrie 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.95 - privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal, in vederea constituirii de trup intravilan a terenului din extravilanul satului Rusciori, comuna Sura Mica, proprietatea sotilor Bârlea Cornel Constantin si Bârlea Maria Damaris, pentru construirea unei Hale de productie

 • icon-pdf  Hotararea Nr.96 - privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2012 pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Sura Mica pentru anul 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.97 - privind modificarea HCL nr. 49/30.06.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012

  icon-pdf  Anexe la HC97

 • icon-pdf  Hotararea Nr.98 - privind modificarea si completarea unor hotarari ale Consiliului Local Sura Mica

 • icon-pdf  Hotararea Nr.99 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sura Mica pe trimestrul IV/2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.100 - privind radierea privilegiului vanzatorului cu mentinerea interdictiei de instrainare si a ipotecii legale in favoarea Primariei comunei Sura Mica, asupra imobilului identificat in CF nr. 101277 Sura Mica, nr. cad. 785/7/9, nr. top. 2350/3/7/9 din Cartierul Sud-Vest

 • icon-pdf  Hotararea Nr.101 - privind aprobarea cheltuielilor pentru achizitionarea pungilor de Craciun, pentru prescolarii si elevii din invatamantul gimnazial din comuna Sura Mica cu ocazia organizarii serbarii Pomului de Craciun pe anul 2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.102 - privind aprobarea actului aditional la contractul de concesionare a serviciului public de salubritate cu S.C. Getesib S.A. cu sediul in municipiul Sibiu, str. Solidaritatii nr. 13

  icon-pdf  Anexa la HC102

 • icon-pdf  Hotararea Nr.103 - privind aprobarea cotizatiei a unitatii administrativ-teritoriale comuna Sura Mica, judetul Sibiu, membra ADI ECO Sibiu, pentru anul 2012

  icon-pdf  Anexa la HC103

 • icon-pdf  Hotararea Nr.104 - privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Sura Mica pe trimestrul IV/2011

 • icon-pdf  Hotararea Nr.105 - privind aprobarea repartizarii a doua locuinte sociale potrivit procesului verbal al Comisiei Sociale din cadrul Consiliului Local al comunei Sura Mica privind acordarea de locuinte sociale unor familii aflate in stare de necesitate

  icon-pdf  Anexe la HC105

 • icon-pdf  Hotararea Nr.106 - privind aprobarea actului aditional nr.6 la contractul de lucrari nr.7/02.12.2009 incheiat cu S.C. Balor - Cons S.R.L. privind obiectivul de investitii "Constructie arhiva pentru Primarie in loc. Sura Mica"

  icon-pdf  Anexa la HC106

 • icon-pdf  Hotararea Nr.107 - privind aprobarea Actului aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Asociatia de Apa" Sibiu si SC APA CANAL SA Sibiu

  icon-pdf  Anexa la HC107

 • icon-pdf  Hotararea Nr.108 - privind aprobarea burselor sociale pentru elevii Scolii Generale cu clasele I-VIII, comuna Sura Mica