Acte necesare pentru ajutorul social ( venitul minim garantat )

 • cerere tip;
 • copie după C.I./B.I., certificat de naştere;
 • copie după livretul de familie;
 • cupoane pensie, alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii de handicap, pensii de întreţinere, oricare acte care dovedesc venitul total al familiei;
 • adeverinţă de venit de la Administraţia Finanţelor Publice A Oraşului Sălişte, eliberată la fiecare 3 luni;
 • adeverinţă de la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţelor de Muncă Sibiu, pentru persoanele apte de muncă, eliberată în fiecare lună şi depusă la dosarul de ajutor social;
 • adeverinţă de la medicul specialist, in cazul persoanelor bolnave, care nu sunt apte de muncă;


Menţiuni importante:

 • Persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social au obligaţia să presteze ore de muncă in interesul comunităţii locale, în funcţie de cuantumul ajutorului social.
 • Programul orelor de muncă se comunică prin afişare la sediul Consiliului Local Şura Mică, precum şi la domiciliul persoanelor beneficiare de ajutor social, odată cu dispoziţia Primarului Comunei Şura Mică.
 • În cazul în care intervin modificări cu privire la veniturile familiei/persoanei singure sau cu privire la componenţa familiei, acestea au obligaţia să încunoştiinţeze asistentul social din cadrul Primăriei, in teremen de 10 zile de la apariţia modificării, în vederea emiterii dispoziţiei de modificare cuantum/încetare drept, după caz..
 • Persoanelor, care nu depun actele la dosar, in termen, pana in data de 25 ale fiecarei luni, sau nu îşi îndeplinesc obligaţia de a presta ore de muncă, li se suspendă ajutorul social, până la completarea dosarului cu actele obligatorii, si efectuarea orelor de muncă;
 • În cazul în care un dosar este suspendat 3 luni consecutiv, dreptul la ajutorul social incetează.


Descarca cererea pentru ajutor social in format pdf